top of page
Decorate bbag.png

นโยบายและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าและบริการ

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

 

นโยบายและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า​

 • กรณีสั่งซื้อสินค้าประเภทกระเป๋าเดินทาง สินค้ารับประกัน 1 - 3 ปี (ตามเงื่อนไขแต่ละรุ่น) หากลูกค้านำสินค้ามาที่ศูนย์บริการ Luggage Care (ศรีย่าน / ปทุมธานี) หรือ ศูนย์จำหน่ายสินค้า ทางบริษัทจะไม่คิดค่าบริการใดๆ  บริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ บริษัทจะเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าโดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่ในช่วงระยะเวลารับประกัน

 • การรับประกันสินค้า รับประกันเฉพาะส่วนของอะไหล่เท่านั้น เช่น คันชัก ล้อ ซิป ตัวล๊อค ผ้าซับใน หูหิ้ว บานพับ โครงกระเป๋าอลูมิเนียม และไม่มีบริการทำสีกระเป๋าใหม่

 • การให้บริการซ่อมสินค้า หากอะไหล่หรือวัสดุบางชนิดมีการเคลื่อนจากของเดิม หรือบางกรณีจะต้องดัดแปลง ลูกค้าต้องยอมรับสภาพที่สามารถซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานได้ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระจะเรียกเก็บในกรณีที่สินค้าหมดระยะเวลาการประกัน  

 • ผู้ซื้อจะต้องเก็บและแสดงใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับประกันทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการความคุ้มครอง การรับประกันสินค้า

 • หากเกิดการแตกจากการใช้งานผ่านสายการบิน เบื้องต้น แนะนำให้ทำเรื่องแจ้งทางสายการบินที่ลูกค้าใช้บริการทันที ทางสายการบินก็จะมีตัวเลือกของการชดเชยกระเป๋าให้ หรือชดเชยมาเป็นเงิน ในส่วนที่ชดเชยเป็นเงิน มูลค่าการชดเชยจะขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินเป็นผู้ประเมิณค่าเสียหายและตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวกับทางบริษัทฯ

 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าของบริษัทไปดัดแปลงแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ถึงแม้จะอยู่ภายใต้ระยะเวลารับประกัน

 • การประกันไม่รวมถึงพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่

 • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ามาที่ศูนย์บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเข้าศูนย์บริการทุกกรณี

 • เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้ มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัทในเครือ BL GROUP หรือ ตัวแทนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด เท่านั้น

 • การรับประกันนี้ มิได้รวมถึงอุปกรณ์เสริม และวัสดุตกแต่งต่างๆ เช่น ป้ายชื่อห้อยกระเป๋า ถุงคลุม สายรัดกระเป๋า สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระเป๋า เป็นต้น

 • ภายใต้การรับประกันสินค้าทุกชิ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้าของท่านเกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต และลูกค้าจะต้องรับสภาพของกระเป่าที่ส่งซ่อม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น กระเป๋าที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืน ได้

 • ทางบริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า

 • สินค้าถูกดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อกำหนดจากโรงงาน

 • จงใจทำให้เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุเนื่องจากประมาทเลินเล่อ ความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ

 • บริษัทไม่รับประกันความเสียหายสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี เช่น การใส่สัมภาระเกินน้ำหนักที่กำหนดไว้ การเหวี่ยง การกระแทก หรือการลำเลียงเคลื่อนย้ายกระเป๋า โดยเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ของสนามบินนานาชาติ ที่ขาดความระมัดระวังจนเป็นเหตุทำให้กระเป๋าแตก ฉีก บุบ ยุบ รอยขีดข่วน หรืออุบัติเหตุใดๆ รวมทั้งการโจรกรรม โดนกรีด งัดแงะ  และทำให้กระเป๋าหมดสภาพการใช้งาน หรือลูกค้างัดแงะกุญแจรหัส เนื่องจากลูกค้าลืมหมายเลขที่ตั้งไว้

 • ลูกค้าควรตรวจสอบสภาพกระเป๋าทันทีที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง หากเกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้กระเป๋าชำรุดลูกค้าสามารถร้องเคลมค่าเสียหายกับทางบริษัทการบิน ณ ที่ทำการของสายการบินที่ประจำอยู่ในสนามบิน ก่อนที่ท่านจะนำกระเป๋าผ่านศุลกากร (บริษัทการบินทุกแห่งทั่วโลก มีการรับประกันความเสียหายต่อสัมภาระของผู้โดยสาร) ลูกค้าควรรักษาสิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทที่ท่านได้โดยสารมา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กระเป๋า หรือ สัมภาระต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย ระหว่างการเดินทาง การรับประกันจะรวมเฉพาะ ปัญหาด้านการผลิต และ วัสดุอะไหล่ ที่เสื่อมคุณภาพในการรับประกันเท่านั้น

 • การให้บริการซ่อมสินค้า หากอะไหล่หรือวัสดุบางชนิดขาดแคลน อาจต้องดัดแปลงเพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติ ลูกค้าต้องยอมรับสภาพที่สามารถซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานได้ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ที่เกิดขึ้น

 • หากลูกค้าต้องการซ่อมสินค้า ในกรณีที่อยู่นอกเหนือระยะการรับประกัน ทางบริษัทพร้อมให้บริการ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่ และ ค่าบริการการซ่อม ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับผิดชอบค่าขนส่ง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าขนส่งสินค้าตามจริง

ช่องทางและระยะเวลาการส่งซ่อมสินค้า


ลูกค้าสามารถเลือกส่งซ่อมได้ 3 ช่องทาง

1.  ส่งไปรษณีย์เข้าโรงงานปทุมธานี ระยะเวลา 2 สัปดาห์

2. ส่งด้วยตนเอง ผ่านศูนย์ศรีย่าน ระยะเวลา 2 สัปดาห์

3. ส่งด้วยตนเองที่โรงงานปทุมธานี ประมาณ 2-4 ชม. (รอรับกลับได้ กรณีนัดช่างล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ)

 • ในกรณีที่เป็นสินค้านำเข้า อาจใช้เวลานานเกินกว่ากำหนด

 • ลูกค้าที่นำสินค้ามาซ่อม จะต้องมารับสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่พนักงานขายโทรแจ้งให้มารับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์และทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบ หากพ้นกำหนดดังกล่าว

 • หากลูกค้าต้องการใช้กระเป๋าเดินทางด่วน ในช่วงระหว่างรอ ทางบริษัทมีกระเป๋าสำรองไว้บริการ โดยขอติดต่อรับบริการได้ที่ Luggage Care Center

 

 

ช่องทางติดต่อ Luggage Care Center

สอบถามราคาอะไหล่ และค่าซ่อมกระเป๋า 
โทร. 088-022-0023 (คุณเมย์)

Line ID : @blservice

ที่อยู่จัดส่งสินค้า​

แผนกซ่อมกระเป๋าเดินทาง
บริษัท บูลไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 
76 ม.1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

bottom of page